Venda d’Unitats Productives d’Empreses en Concurs. Col.laboració entre els diferents agents públics i privats

El passat dia 7 de setembre de 2014, va entrar en vigor el Reial Decret-llei 11/2014, de mesures urgents en matèria concursal. L’objectiu d’aquest Reial Decret-llei no és un altre que evitar la liquidació d’empreses quan aquestes siguin viables, finalitat que es va buscar també amb la reforma de la fase preconcursal (març de 2014), donant coherència als dos procediments.

Si, malgrat tot, l’empresa entra en liquidació, la norma estableix una sèrie de millores respecte dels procediments actuals. La més significativa és la preferència per a la venda d’unitats productives de béns o serveis del deutor, respecte de la liquidació individualitzada dels mateixos.

Així doncs, per tal de facilitar la transmisió d’unitats productives, aquest Real Decret-llei incorpora tres mesures:

1) Es permet la transmisió de contractes i llicències sense el consentiment de tercers (contraparts i administració)
2) Es fa possible la transmisió d’unitats productives lliures d’obligacions de pagament preexistents (amb importants excepcions, si ho disposa una Llei, com es el cas dels salaris i les obligacions amb la Seguretat Social)
3) Es permet la venda d’unitats productives amb béns donats en garantia, on s’elimina el consentiment del creditor, si l’adquirent ocupa el lloc del deutor o si perceb el valor de la garantia (en altre cas, es preveuen majories d’arroseg)

El procediment emprat actualment per a la venda de les unitats productives d’empreses en concurs ja no depen exclusivament de la propia empresa en concurs o els seus Assessors. Arrel el conveni de col.laboració plasmat a l’Acord de 15 de març de 2013 dels jutges del Mercantil de Catalunya els propis Jutges dels Jutjats Mercantils de Catalunya i la Direcció General d’Industria de la Generalitat prenen la iniciativa a l’hora d’ afrontar aquesta problemàtica, que deixa de ser una mera qüestió privada per passar a formar part del propi entramat socio-econòmic del país.

L’esmentat acord es va prendre a fi de solventar la falta de publicitat que es donava respecte a les oportunitats d’inversió en unitats productives, ja sigui com una forma de participar en l’empresa en concurs per tal que pugui superar la situació d’insolvència, ja sigui com una forma d’adquirir la unitat productiva. Per tant, els principis bàsics en els que es fonamenta l’acord adoptat són dos: la publicitat i la concurrença.

Segons la visió del Jutge del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona, Iltre. Sr. Luís Rodriguez Vega (*), tots els agents jurídics han d’inmiscuir-se en la busca de compradors i buscar la col.laboració de la Direcció General d’Indústria, a fi de donar les màximes garanties al procés de venda doncs l’objectiu es que la unitat productiva s’adjudiqui a la millor oferta possible i la continuitat de l’empresa esdevingui una realitat.

Cacaolat es un exemple d’èxit de venda de la seva unitat productiva, i que va ser possible gràcies a aquesta col.laboració. El procediment seguit en aquest cas i en d’altres en els quals es dur a terme aquesta col.laboració, s’inicia a instàncies de l’Administració Concursal, que ha de comunicar la venta de la Unitat Productiva al Departament d’ Indústria per tal de donar les màximes garanties de transparencia al procés. Per tal de fer-ho possible, l’Administració Concursal complimenta una fitxa que diposita a l’esmentat departament, el qual iniciarà els tràmits per remetre la informació a possibles interessats en les esmentades unitats productives.

Segons la visió del Sr. Jordi Carbonell, Sotsdirector de Política Industrial, Direcció General d’Industria de la Generalitat de Catalunya (*), l’entitat a la que representa destaca la col.laboració judicial com a mitjà per dur a terme una veritable política industrial i no una mera publicitat concursal. A fi de preservar l’ activitat industrial a Catalunya, es propugna aquest mecanisme de col.laboració public-privat per tal d’ evitar el deteriorament de l’ activitat productiva. Segons el Sr. Carbonell, desde l’any 2004, Catalunya ha perdut el 24 per cent del teixit industrial, i la major part del mateix és, lamentablement, irrecuperable. Per tant, cal reactivar l’ activitat industrial i mantenir els llocs de treball.
La forma d’actuació de la Direcció General d’Industria, és la següent:
1- Detecten situacions de risc de l’ empresa, a partir de la fitxa que els hi fa arribar l’Administració Concursal de l’empresa en concurs
2- Valoren aquesta informació i intenten buscar compradors als quals pugui interessar la compra d’aquestes unitats productives
3.- Informen a possibles inversors que també hi puguin estar interessats.
4- Publiciten a la seva web una llista de Unitats Productives en venda, i fins hi tot processos de liquidació (és el cas, per exemple, d’ Establiments Miró, S.A.)
4- Fan recerca de possibles alternatives industrials, oferint el catàleg de serveis AVANCSA i ACCIO a les empreses.

Fins el passat dia 18 de setembre de 2014, la Direcció General d’Indústria ha rebut fitxes d’unes 297 empreses en concurs, en funcionament i amb possibilitats de continuar vers la venda de la seva unitat productiva. S’ han pogut adjudicar unes 103 unitats productives, la qual cosa rebel.la l’èxit d’aquesta iniciativa. Els principals inversors han sigut empreses, i moltes d’elles estrangeres.

La conclusió que podem extreure, és que la col.laboració entre els diferents agents públics i privats resulta fonamental a fi de garantir amb la major transparència possible la continuitat empresarial en les millors condicions possibles i amb els menors damnificats possibles (entengui’s, creditors, treballadors, etc.) cosa que redunda també en benefici del propi teixit empresarial català, tan deteriorat aquests darrers anys de crisi econòmic-financera.

Des de SALVATELLA ADVOCATS hem emprat aquest mecanisme de venda d’unitat productiva, en el concurs de l’empresa concessionària dels vehicles SEAT a Terrassa, Autorrassa, S.A. que va ser un dels primers concursos en els quals es va presentar la propia demanda de concurs juntament amb la oferta vinculant d’adquisició d’unitat productiva (Art. 190.3 L.C.). Aquesta oferta va ser avaluada favorablement per l’Administració Concursal, i posteriorment aprobada i portada a terme amb total èxit.

(*) Jornada sobre “La venta d’unitats productives d’empreses en concurs”, de 18 de setembre de 2014, al Iltre. Col.legi d’Advocats de Barcelona