Mediació i Arbitratge

mediacion-arbitraje-salvatella-advocats

La MEDIACIÓ és un nou sistema per a la resolució de conflictes de qualsevol àmbit, alternatiu a la via judicial i no adversarial, caracteritzat per la intervenció de la figura d’un mediador, totalment imparcial, que fa possible que les parts en conflicte puguin superar les seves diferències d’una forma més ràpida, econòmica i satisfactòria per als seus interessos que mitjançant un judici o arbitratge.

El mediador, com a professional neutral expert en tècniques de comunicació i negociació, ajuda a les parts a superar les seves posicions inicials per conciliar els seus veritables interessos, facilitant que siguin elles mateixes que, mitjançant el diàleg, arribin a trobar la solució als seus problemes, garantint a tot moment la confidencialitat de tot el que és exposat en privat al mediador.

SALVATELLA ADVOCATS és un despatx pioner en aquest àmbit, oferint als seus clients la possibilitat de solucionar els seus conflictes mitjançant aquesta nova tècnica que, en el futur, es preveu com una de les més avantatjoses per a empreses i particulars que, per sobre de tot, volen fugir de llargs i costosos tràmits judicials, garantint la privadesa de la seva problemàtica, buscant la seva solució i homologant la mateixa davant Notari, amb supervisió del propi advocat si es desitja, que no es veu exclòs d’aquest procés.

Respecte a l’ARBITRATGE, som perfectes coneixedors del procediment arbitral i els seus avantatges, que radiquen principalment en la celeritat i la privacitat del procediment, l’absència de taxes judicials i l’obtenció d’un laude dictat per un professional (àrbitre) independent, amb totes les garanties de la llei. SALVATELLA ADVOCATS disposa de professionals que han participat en aquest tipus de procediments, bé com a àrbitres, bé com a lletrats de les parts sotmeses a conveni arbitral. La nostra experiència ens ha fet intervenir davant diversos òrgans arbitrals, entre els quals destaquem, la Cort Espanyola d’Arbitratge, amb seu a Madrid, el Tribunal Arbitral de Barcelona i diversos Tribunals Arbitrals locals.