Civil

Civil-salvatella-advocats

En l’àmbit civil oferim un servei especialitzat en l’àrea de les reclamacions de responsabilitat contractual i extracontractual, en l’elaboració i revisió de tot tipus de contractes civils i transaccions, així com en l’ordre patrimonial i el dret de successions.

Mantenim una considerable experiència en l’àmbit judicial, amb la presentació i defensa de procediments judicials en diverses instàncies.

Intervenim en l’àmbit del Dret de Família, de Succesions i de la persona, tant en la defensa judicial dels processos matrimonials com en la mediació familiar.

Els nostres serveis inclouen, entre d’altres, el dret de danys, el dret de la circulació, el dret d’arrendaments i immobiliari i el de propietat horitzontal.