Publicat en el BOE el RDLlei 8/2020 de 17 de març

El BOE ha publicat el Reial Decret Llei https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf  de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Des de SALVATELLA ADVOCATS us podrem informar sobre aquelles matèries que ens són pròpies. Entre tots ens en sortirem.