Publicat el Text Refós de la LLei CONCURSAL que entrarà en vigor el 1 de setembre del 2020

El BOE del 7 de maig de 2020, ha publicat el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per el que s’aprova el text refós de la Llei Concursal. El Reial Decret obeeix a una imperiosa necessitat de refondre dins d’un únic text, tota la normativa concursal després de les múltiples modificacions que com conseqüència de la seva ineficàcia ha sofert el text originari de la Llei Concursal 22/2003 de 9 de juliol. Es tracta d’un text de gran complexitat i molt dens (passem dels 242 articles inicials de la Llei a els 751 articles del Text Refós).
Podem estar d’acord en la conveniència i necessitat d’aquest projecte, tot i que segurament no incorpora i ni molt menys clarifica moltes de les qüestions que s’han vingut plantejant en el dia a dia de la Llei Concursal en la seva pràctica en els Jutjats Mercantils, però sí que hem de mostrar el nostre total desacord, per la inoportunitat de la seva publicació i la conseqüent entrada en vigor el proper 1 de setembre, especialment per la crisi motivada per el Covid 19 que tota la societat està vivint i que sens dubte afectarà de manera clara la feina dels Jutjats Mercantils.
Malgrat tot esperem que sigui l’eina necessària per tal d’ajudar a aquelles empreses en dificultat, tal com preveia inicialment l’Exposició de Motius de la originaria Llei Concursal, ajudant-les a una continuïtat en la activitat vers l’aprovació d’un Conveni amb els seus creditors com solució preferida del Concurs front a una Liquidació, tal com malauradament i de forma majoritària s’ha utilitzat fins ara tràmit concursal.
Des de SALVATELLA ADVOCATS hi posarem tots els nostres esforços perquè així sigui.