Una nova Reforma de la Llei Concursal i van…

El BOE del dimarts 26 de maig, publica la Llei 9/2015, de mesures urgents en matèria concursal, una nova reforma de la Llei Concursal, que com s’acostuma a dir “qui l’ha vist i qui la veu”. Aquest cop es tracta bàsicament d’adequar l’articulat del Conveni a les premisses que ja va fixar la darrera reforma del Setembre passat, d’una banda, vetllar per la continuïtat de les empreses que siguin viables, de l’altra coordinar els privilegis jurídics a la realitat econòmica i per últim respectar les avantatges de les garanties reals però sempre i quan s’adaptin també a la realitat econòmica.
També es flexibilitzen les transmissions dels negocis o branques d’activitat, superant les actuals traves que fan força difícil en molts casos la seva venda.
Acaba la reforma ajustant l’articulat, sobre el propi Conveni, la fase de liquidació, la qualificació del Concurs i el acord extrajudicials de pagaments i acords de re-finançament.
Des de Salvatella Advocats, seguim insistint en que el que s’està fent es legislar “a posteriori” de les problemàtiques que es van generant. Seria molt millor que els nostres legisladors s’avancessin a els conflictes i es mantingués una de les millors característiques de la Llei Concursal, la unitat de legislació, de la que tant favorablement es va parlar en la proclamació de la Llei el mes de Juliol de 2003, difícilment podrem continuar parlant de Unitat legal, de disciplina i de sistema.