III Congres ARANZADI Concursal de Catalunya 2016

Amb la iniciativa i suport de “Thomson Reuters Aranzadi” i del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Barcelona, es celebra aquesta setmana el 3er. CONGRÉS ARANZADI CONCURSAL, amb la clara finalitat de ampliar la oferta formativa a tots aquells que ens relacionem amb el món de la empresa i especialment en l’àmbit de les situacions de crisi e insolvències.
Quatre seran els eixos principals a tractar: la insuficiència de massa activa, el pes dels creditors privilegiats amb especial referencia als crèdits públics i els hipotecaris, la prevalença de les solucions liquidadores amb menció especial a la venda d’unitats productives i per últim, la retribució de l’administració concursal i les seves problemàtiques.
Els professionals de SALVATELLADVOCATS hi assistirem.