El Projecte de Llei de reforma concursal, ja és al Congrés dels Diputats.

El projecte de Llei de Reforma Concursal ja es tramita al Congrés dels Diputats a Madrid. El Boletín Oficial de las Cortes Generales del passat 14 de febrer, va publicar l’anomenat Proyecto de Ley de reforma del Texto refundido de la Ley Concursal, aprovat per el RD Legislatiu 1/2020 de 5 de maig, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019. Ens trobem en pla període de presentació d’esmenes per part de les diverses formacions polítiques que acabarà el proper 9 de febrer, esperem que els polítics escoltin als especialistes per aconseguir que el projecte sigui eficaç i compleixi amb les necessitats reals del tractament de les insolvències.